2019
» "Рехабилитация на общински сгради в Община Болярово"
» Изпълнението на СМР във връзка с реализацията на ОП “Региони в растеж 2014-2020 г. , процедура Енергийна ефективност в периферните райони – 2, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” от ОП „Региони в растеж 2014-2020г.”за следните обществени сгради: обособена позиция 2 – Сграда /ПНЗЛ и складове/ с идентификатор 27382.500.34.7 публична държавна собственост съгласно Акт на МВР
» РЕКОНСТРУКЦИЯ НА “В И К” ИНСТАЛАЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „КОЛЬО ТЕНЕВ“с.ТЕНЕВО, ОБЩИНА ТУНДЖА
» „Изграждане на парк със спортен сектор и детски площадки в с. Петко Каравелово”- етап I- Спортния сектор с два от основните алейни подхода към него, както и прилежащите около него настилки."Община Полски Тръмбеш
към галерията
2018
» "Авариен ремонт на съществуващо канализационно отклонение в ПИ 57354.300.401 по ККККР на гр. Полски Тръмбеш" - Изпълнени са следните видове СМР: Изкопни работи, Плътно укрепване на изкопи,Насипни работи,Демонтиране на Ст.бетонови тръби Ф 150 - 124,00М.,Полагане на гофрирани полиетиленови тръби ф 315 -135,00м.,Направа на РШ - 3,00бр.,Разбиване на бетон машинно, Укрепване на водопровод, Укрепване на ел. проводници и Водочерпене.
» "Извършване на текущ ремонт на общински сгради в община Болярово"- Изпълнени са следните видове СМР: Направа на дървена конструкция,Полагане на хидроизолация,Монтаж на водосточни тръби и улуци,Препокриване с керемиди,Монтаж и демонтаж водосточни тръби и улуци,Направа на толоизолация по фасадни вкл. полагане на бетонконтакт, лепило, топлоизолация,дюбелиране, шпакловка, мрежа и мазилка,Подмяна на дограма с AL и PVC, Ремонт на ЕЛ. инсталация и Ремонт на ВиК инсталация
» АМ "Струма" - ЛОТ 3.3, участък Кресна - Сандански от км 397+00 до км 420+624" - Изпълнени са следните видове СМР: Изкопни и насипни дейности, Реконструкция на канализационни колектори с РЕ спирални тръби ID 1500,ID 1000, ID 800, ID 630, PP OD 400, PEHD OD 500 и OD 400 - 804,25м., Изграждане на дъждовна канализационна мрежа -заустване 1 и 2 за площадки за отдих 3 и 4 с РЕ спирални тръби ф 315, ID 630, ID 1100, PP Ф800, Ф 600, Ф 500, Ф 400, Ф 315, Ф 250 И Ф 200 - 1057,38м.,Изграждане на битово фекална канализационна мрежа за площадки за отдих 3 и 4 с РЕ спирални тръби OD 200, РР ТРЪБИ Ф 200, Ф 160 И Ф 110 - 280,50М.,Полагане на обсадни стоманобетонови тръби ф 1500, ф 1200, ф 1000, ф 900 - 246,10м,Кофражни работи - 5467,01м2, Армировъчни работи - 181022,39кг,Бетонови работи -2665,99м3, Изграждане на РШ Ф 1000, Ф 1500 И Ф 2000 - 62,00бр. и изграждане на улични оттоци от бетонови тръби ф 400 и РР - 48,00бр.
» „Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в 6 населени места на Община Болярово по две обособени позиции, по обособена позиция №2 с предмет: „Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в с. Ст. Караджово, с. Г. Крушево и с. Попово“ На обекта са изпълнени следните видове дейности: Проектиране,строително-монтажни работи и авторски надзор.
към галерията
2017
» " Изграждане на профил 9 от РШ1 до РШ 9 като етап от обект " Канализационна мрежа с.Веселиново, община Тунджа" - Изпълнени: Канализация ф 300 - 316,94м, ревизионни шахти от сглобяеми елементи -5бр., сградни канализационни отклонения - 15бр.
» "Ремонт на канализации в община Павел баня през 2017г. в 4 обособени позиции" - Изпълнени: Изкопни, насипни работи,полагане на канализационни гофрирани полиетиленови тръби ф 315, PVC тръби ф 200 ,сградни канализационни отклонения, ревизионни шахти
» “Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“ за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради в гр. Елхово“ по обособена позиция: Обособена позиция № 8 „Жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, пл. „Христо Ботев“ № 11“ - Изпълнение: Изработване на технически проект,Изпълнение на СМР вкл. Топлоизолация по външни стени, покрив, под, цокъл,по еркери, балкони вътрешно обръщане на дограма, подмяна на дограма,подмяна на елктроинсталации и упражняване на авторски надзор по време на строителството
към галерията
2016
» " Канализационно отклонение към производствена сграда на " Климатех" в ПИ номер 21052.1010.149 в кв. 215, гр. Димитровград" - Изпълнени: канализация от PVC тръби DN 250 - 376м., направа на хоризонтален сондажза преминаване под път в стоманена тръба ф 500 -16м, ревизионни шахти от сглобяеми елементи -9бр., възстановяване на бетонова настилка
» "Изграждане на канализационни и водопроводни клонове , и улично отводняване на " Кръстовище по бул " Пеьо Яворов" и бул. " Стоян Михайловски, подобект Участък 3 - бул. " Черни връх от ул. "флора Кънева" до бул. " Тодор Каблешков" - Изпълнени: Канализационни клонове от РР тръби с вътрешен диаметър ф 1000 - 271,80м, дренаж с PVC тръби ф 200 - 283,80м.,отводняване с РР тръби ф 250 -142,50м., бетонов кожух 0,5х0,5 около тръба ф 2502 с дълбочина до 20м. -129,80м., двоен и троен едноставни оттоци -14бр., водопроводни клонове от PEHD тръби ф 125 - 287,60м.,Сградни водопроводни отклонения и пожарни хидранти по трасето на водопровода
» " Отводняване на площадка от дъждовни води в района на ремонтно хале " РБ -ел.част" в рудник " Трояново-3 " - Изпълнени: Дъждовен колектор от РР тръби ф 600 - 120м,Ревизионни шахти , единични и двойни улични оттоци,заустване на стоманобетонови крила, почистване и презаливане на стоманобетонова отводнителна канавка -50м., полагане на стоманена тръба ф 273 -27м., за отвеждане на вода, направа на монолитен улей с чугунени решетки - 6м.,армирана стоманобетонова настилка 326м2
» " Проектиране и изпълнение на на строителство и авторски надзор във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Болярово" - Изпълнени: Изработване на технически проект, Извършване на СМР в това число / топлоизолация по фасада, хидроизолация по покрив,подмяна на дограма,ремонт на общи части, направа на мълниезащитна инсталация, слаботокова звънчева инсталациясилнотокова инсталация за осветление и Авторски надзор.
към галерията
2015
» " Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Болярово" - Изпълнени: вОДОПРОВОДНА МРЕЖА ОТ певп тръби ф 90, ф 110, ф 140, ф 160 с обща дължина -14970м., сградни водопроводни отклонения от ПЕВП тръби ф 25, ф 32 и ф 63 с обща дължина 3228м.,монтаж на спирателнаарматура и пожарни хидранти
» " Извършване на ремонт на общински сгради в община Болярово" - Изпълнени: Ремонт на покриви - дървена конструкция, хидроизолация, монтаж на водосточни тръби, ремонт на Ел. и ВиК инсталации, подмяна на дограма, други довършителни работи в т.ч. тухлени зидарии, мазилки, шпакловки, боядисване , облицовка с гипсокартон, облицовка с фаянсови и теракотни плочи.
» "Частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация в гр. Раковски" - Изпълнени: Канализационна мрежа от РР тръби DN 300,400, 500, 600 и 800 с обща дължина - 14 460м., сградни канализационни отклонения от РР тръби DN 200 с дължина 5900м., улични оттоци -517бр.,ревизионни шахти - 255бр., възстановяване на трошенокаменна настилка, Водопроводна мрежа от ПЕВП тръби ф 90, ф140 и ф 160 с обща дължина 10599м., сградни водопроводни отклонения от ПЕВП тръби ф 32 с дължина 3800м., монтаж на спирателна арматура и пожарни хидранти
» " Реконструкция и рехабилитация на Вик мрежата на гр. Поморие" - Изпълнени: Изграждане на канализационни клонове с РР тръби DN 315 1 130м., водопроводни клонове от ПЕВП тръби ф 90 -1217м. и ф 500 - 150м.,възстановяване на сфалтова настилка.
» " Изграждане на канализационна система в с. Роза, Община Тунджа III етап" - Изпълнени канализационни клонове от ПЕВП гофрирани тръби, PVC тръби. ревизионни шахти от сглобяеми елемнти и от пластмасови елементи
към галерията
2014
» " Строително монтажни работи по интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря, включващ изграждане на битова и дъждовна канализация и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа в кв. " Момина баня", кв. " Веригов" и кв. " Миромир" в гр. Хисаря" - Изпълнени: Водопроводна мрежа от ПЕВП тръби ф 90, ф 110 и ф 125 с обща дължина 2265м, монтаж на спирателна арматура и пожарни хидранти, сградни водопроводни отклонения от ПЕВП тръби ф 25 с дължина 1050м.Канализационна мрежа от РР тръби ф 300, ф 400, ф 500 и ф 600 с обща дължина 3900м., сградни канализационни отклонения - 163бр., улични оттоци - 110бр.
» " Отводняване на трансформаторни колекторни шахти и Колектор ф 1400" - Изпълнени: Дренаж от РР тръби ф 150 -415м, канализация от РР тръби ф 160, ф 315, ф 500 и ф600 с обща дължина 540м.,канализация от РЕ тръби с електрозаварки ф 200 и ф 1400 с обща дължина 1311м.,изграждане на ревизионни шахти ф 1000 - 18бр. и ф 2000 - 5бр. и бетоново заустване на тръба ф 600 и ф 1400
към галерията
2013
» " Разширение на покрив на ОДЗ гр. Царево: - Изпълнени : ремонт на покриввключващ на метална покривна конструкция и покриване с ЛТ ламариниа - 960м2,изграждане на пристройка към съществуваща детска градина РЗП 430м2 2етажа,включваща изграждане на монолитна, стоманобетонова конструкция с метален покрив от ЛТ ламарина - 230м2, тухлени зидарии - 63м3.,монтаж на PVC прозорци и AL дограма - 120м2., облицовка и настилка с фаянс и гранитогрес - 320м2.,външна топлоизолация по стени с полимерна ,мазилка -500м2.,ВиК инсталация, ОВ инсталация,вертикална планировка
» "Строително ремонтни работи на административната сграда на Областен съвет на БЧК в гр. Ямбол" Изпълнени: Топлоизолации по фасада - 297м2.,подмяна на PVC дограма,направа на ламаринена обшивка по бордове
към галерията
2012
» " Басейн -94м3 размери 14м. х 7м." и " Пристроика към съществуваща жилищна сграда - покриване на басейн с размери 20м х 10м." Изпълнени СМР - кофражни, армировъчни, бетонови работи, настилки, дограма, изолациия по стени и покрив.
» " Изграждане на канализация в с. Козарско, община Брацигово" - Изпълнени : Сградни канализационни отклонение от гофрирани Ф 200 - 570,50м.,Канализациоони гофрирани тръби ф 315, ф400, ф500, ф 600, ф 800, ф 1000 с обща дължина-2247,17м., улични ревизионни шахти ф 600 и ф1000 -72бр.
» " Рудник Трояново - север", подобект " Изместване на водопровод от РШ Раднево до ТЕЦ2 в района на микроязовир " Пет могили" - Изпълнени: Водопровод от стъклопластови тръби DN 400 - 3450m., Спирателна арматура,Шахти въздушник, Шахти отток, преминаване по водосток,преминаване по Ж.П. мост, рекултивация,разваляне и възстановяване на настилки, изкопни дейности -13400м3, разваляне и възстановяване на трошенокаменна и асфалтова настилка - 3800м2.
» " Реконструкция и доизграждане на вътрешна канализационна мрежас. Белчин и реконструкция на водопроводна мрежа с. Белчин, община Самоков" - Изпълнени :Канализационна мрежа от тръби DN 300 PEHD SN 8 муфени с дължина 2014.03м.,сградни канализационни отклонения - 52бр.,ревизионни шахти - 114бр., Водопроводна мрежа от РЕ тръби ф 90 с дължина 1530,30м, сградни водопроводни отклонения -65бр.
» " Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Лесидрен, община Угърчин" - Изпълнени: Монтаж на водопроводни тръви ПЕВП ф 90 -10,7км.,сградни водопроводни отклонения - 2,8км.,Монтаж на спирателна арматура и пожарни хидранти по трасето на водопровода, Възстановяване на сфалтова настилка 6811м2, възстановяване на тротоарна настилка - 383м2
» " Преработка на пожарогасителна инсталация към блок 1 и блок 2 ТЕЦ " Ей и Ес Гълъбово" - Изпълнени : Монтаж на поцинковани тръби и фасонни части DN 50 - 1205м., DN 100-184м., монтаж на пожарни касети водопенни 20бр и водни - 43бр.
» " Изгражадане на отводнителна канавка и водосток за отвеждане на дъждовните води в района на " Промишлена енергетика " АД в гр. Ямбол" - Изпълнени: Облицовка с бетон отводнителна канавка - 80м., бетонов водосток от бетонови тръби ф 400 - 12м., бетоново заустване съм същесвуващ канал - 1бр.
към галерията
2011
» "Ремонтни и строително - монтажни дейности на административната сграда на Областен съвет на БЧК гр. Ямбол, УЛ." Д. Благоев -1" Референция от Български червен кръст с Изх. номер 115/20.07.2011г.
» "Отводняване н а ул. " М.Ганев", с. Окоп, община Тунджа", Изпълнени СМР - Отводнителен канал с открита част/изпълнена монолитно/ и закрита част /изпълнена от сглобяеми елементи/, Референция с Изх. номер 53001309/27.10.2011г. от Община Тунджа
» "Възстановяване на мост над дере с. Дряново", община Тунджа, Изпълнени СМР - демонтаж на съществуващ стра мост и изпълнение на нов сглобяем мост с монолитни крила", Референция с Изх. номер 53001308/27.10.2011г. от Община Тунджа
» "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Гълъбово, община Баните, област Смолян" - Изпълнени СМР: Монтаж на водопроводни ПЕВП тръби ф 90 - 907м.,монтаж на спирателна и противодпожарна арматура, сградни водопроводни отклонения-52бр.
към галерията
2010
» Строителство на читалище с. Дражево, община "Тунджа"
» Канализация гр. Полски Тръмбеш, клон 24 - канализация с ПЕ гофрирани канализационни тръби DN 400
» Реконструкция на водопроводи и напоителни съоръжения на АМ "Тракия", Лот 3 Нова Загора-Ямбол
» " Укрепване основи на НУ " Св. Св. Кирил и Методий" I етап -Изток", гр. Ямбол, след проведен конкурс по НВМОП Референция от Община Ямбол с Изх. номер 7002/0799/20.12.2010г.
» Ремонт на покрив на ДДЛРГ " Юрий Гагарин", гр. Ямбол Референция от Община Ямбол с Изх. номер 7002/0643/12.10.2010г.
» " Ремонт на санитарни възли - зрителна зала Община Ямбол" Референция от Община Ямбол Изх. номер 7002/0642/12.10.2010г.
» " Ремонт на физкултурен салон на ОУ " Христо Смирненски" гр. Ямбол Референция от Община Ямбол с Изх. номер:7002/0641/12.10.2010г.
» "Канализация кв. "Калкас" и кв. " В.Левски", гр. Перник, Референция от " ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО "АД с Изх. номер 1100/13.07.2017г. - Канализация с PVC канализационни тръби ф 315, ф400, ф600, ф630 и ф800 с обща дължина 4200м.
» "Разширение на перон на Летище Бургас и изграждане на площадкови връзки. Реконструкция на Водопроводи и канализации" Изпълнени: Питеен водопровод от ПЕВП тръби ф 140, ф 90 с обща дължина 300м.,канализация от ПЕ гофрирани тръби ф 300 - 130м.,канализация от PVC тръби ф 200, ф 400 с обща дължина 290м.,кофражни,армировъчни и бетонови работи, монтаж на каломаслоуловител - 3бр., монтаж на канали - 650м.,монтаж на резервоар от PEHD -9м3.
към галерията
2009
» Отводнителни мероприятия кв.4, гр. Стралджа - канализация с PVC тръби DN500, 400, 315, L=860m
» " Канализация на кв. 75, 75а,76,77,79 и 80 по плана на с. Петко Каравелово, Община Полски Тръмбеш Референция за добро изпълнение от " ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" на " Имсти" ЕООД за участие като подизпълнител на обекта с Изх. номер 1101/13.07.2011г. Изпълени видове СМР:1. Главен Колектор I и клон 37 - полагане на стъклопластови тръби-504м, PVC тръби ф 200-504м, ф 110-483, ПЕВП тръби ф 300 SN 4-483м., Изграждане на РШ -25бр.,СКО -35БР,земни работи.2. Съоръжение за пречистване - изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови работи, Направа на битумна изолация и др.
» " Противопожарен водоем 110м3 с помпена станция", Изпълнение СМР - Водоем състоящ се от две части - резервоар стоманобетонов с вместимост 110м3 и суха камера, в която са монтирани помпени агрегати.
» "Отводнителна канавка и подпорна стена", Изпълнени СМР -Отводнителна канавка с трапецовидна форма , с ширина 1,20м и дължина 65м.Подпорна стена с височина 2м. изпълнена монолитно
» "Отводнителни мероприятия в кв. 4 -гр. Стралджа" - Изпълнение: Монтаж на канализационни PVC тръби ф 200,ф 315,ф400, ф 500 с обща дължина - 837м, улични ревизионни шахти,бетонови оттоци, възстановителни работи по настилки - 5115м2
» " Обновяване , подобряване на топлоенергийната ефектвност на ОДЗ "Мечо Пух" , гр. Хисаря - Изпълнени: Слънчева инсталация за БГВ, която включва комбинирана система от водоводни бойлери - един 100л и един 500л., които се захранват от 8бр. х 2,51м2 плоски соларни колектори , в компект с помпена група и арматура и котел.
към галерията
2008
» Канализация на с. Веселиново, с. Кукорево и с. Роза - помпени станции, пречиствателни съоръжения - ПЕ гофрирани тръби DN 200, 300, 400 L=10km
» Изграждане и въвеждане в експлоатация на гл.колектор за отпадни води гр. Сунгурларе - ф200-ф1000, L=1850m
» НС "Средна Тунджа". НП "Гълъбинци". Ремонт на стоманен тръбопровод ГТ-1 от НП "Гълъбинци", обл.Ямбол, DN1100/SN10000, L=252m
» НС "Средна Тунджа". Възстановяване а ГСТ "Стралджа" от хкм.6+8450 до хкм.10+4190, общ. Сливен, стъклопластови тръби DN 1400/SN5000, L=360m
към галерията
2007
» Частична канализация с. Чарган – ІІ етап, Община “Тунджа” Дължина 3 км., ПЕ гофрирани тръби ф200
» Изместване на водопровода от РШ Раднево до “ТЕЦ-2” в района на микроязовир “Пет могили” Дължина 3 км. , стъклопластови тръби ф400
» Изграждане на довеждащ водопровод с. Ружица, Община Болярово Дължина 6 км.- ПЕВП тръби ф90/6а
» Реконструкция и рехабилитация на транспортната инфраструктура на гр. Стралджа, Община Стралджа Изграждане на дъждовна канализация с ПЕ гофрирани тръби ф500 и ф600 – L=1 км.и дренаж с РЕ тръби ф160 –L=1,8 км. Възстановяване асфалт.
» Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа гр. Димитровград, ПЕВП тръби ф315 и 110, L=1400m
към галерията
2006
» Площадкови ВиК мрежи на “Миролио България” ЕООД, гр. Ямбол Площадкови водопроводи – L= 3 км.с ПЕВП тръби и канализации с PVC и бетонови тръби
» Възстановяване отводнителен канал с. Болярско, Община “Тунджа” Земни работи, изграждане на водостоци.
» Основен ремонт на ЦДГ “Мати Рубенова”, гр. Стралджа Ремонт сграда – покрив “Onduline”, изолация стени, подмяна ВиК, подмяна Ел.инсталация, вътрешно и външно боядисване, PVC дограма
» Ремонт на ОУ “Н.Вапцаров”, с. Ябланово, Община Котел Ремонтни работи - PVC дограма, ремонт покрив, бояджийски работи, подмяна ел.инсталация на сграда/2006
» Преустройство на магазин в банков офис на “ОББ” АД, гр. Ямбол Строително-ремонтни работи по части ЕЛ, ВиК, ОВК, Архитектура
към галерията
2005
» Водопровод за условно-чисти води на “Миролио България” ЕООД до “Напоителни системи”, гр. Ямбол Дължина 800 м., ПЕВП тръби ф355
» Водоснабдяване с. Ружица, Община Болярово Дължина – 5км., ПЕВП тръби ф90
» Водоснабдяване с. Зимен, община Карнобат Водопровод L=2 км, ПЕВП тръби, водоем 150м3, водна и суха камера, елпровод
» Доизграждане на ЦДГ с. Близнаци, Община Аврен Довършване на сграда – изграждане на инсталации, изолации, мазилки, боядисване, настилки, дограма, благоустрояване
» Корекция на дере № 2 – ІІІ етап, Община Стралджа Покриване на дере с коритообразни елементи
към галерията
2004
» Водоснабдяване с.Борисово, Община Елхово Тласкателен и гравитачев водопровод, дължина 3 км., ПЕВП тръби
» Разширение водопровод с. Окоп, Община “Тунджа” Дължина 2 км., ПЕВП тръби ф63 и ф75
» Възстановяване на клон от водопровод с. Венец, община Опан, обл.Ст. Загора Дължина 1,5 км., ПЕВП тръби ф90
» Основен ремонт на СОУ “П. Яворов”, гр. Стралджа Ремонт на отопление и абонатна станция, ремонт покрив , изолация фасади – изолация “Баумит”, доставка и монтаж PVC и алуминиева дограма
към галерията
2003
» Газификация на “Топлофикация” ЕАД, гр. Ямбол Подземен газопровод с ПЕВП тръби ф200, L=2 км.
» Изграждане на хидравлична връзка група “Воден” - водоем 700 м3, гр. Завет Водопровод – 1,2 км., ПЕВП тръби ф200, ремонт водоем – суха камера, хранителна и вливна система, санитарно-охранителна зона.
» Изграждане на част от водопроводна мрежа с. Веселец, Община Завет Дължина – 1,3 км., ПЕВП тръби ф90
» Водоснабдяване на група “Бакаджик” – отклонение за с. Каменец, Община Стралджа Дължина 4,6 км., ПЕВП тръби
» Водоснабдяване с. Евренозово, Община Малко Търново Дължина 5 км., ПЕВП тръби ф90
» Оптичен кабел Бургас - Средец Дължина – 23 км.
» Оптична кабелна магистрала Созопол-Царево-Ахтопол Дължина – 53 км.
към галерията
За Нас Изпълнени проекти Контакти
Copyright © Imsti.net. All rights reserved. Designed by ATKOM EOOД