2019
» 
» 
» 
» 
to the gallery
2018
» 
» 
» 
» „Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в 6 населени места на Община Болярово по две обособени позиции, по обособена позиция №2 с предмет: „Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в с. Ст. Караджово, с. Г. Крушево и с. Попово“ На обекта са изпълнени следните видове дейности: Проектиране,строително-монтажни работи и авторски надзор.
to the gallery
2017
» 
» 
» 
to the gallery
2016
» 
» 
» 
» 
to the gallery
2015
» 
» 
» 
» 
» 
to the gallery
2014
» 
» 
to the gallery
2013
» 
» 
to the gallery
2012
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
to the gallery
2011
» 
» 
» 
» 
to the gallery
2010
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
to the gallery
2009
» 
» 
» 
» 
» 
» 
to the gallery
2008
» 
» 
» 
» 
to the gallery
2007
» Частична канализация с. Чарган – ІІ етап, Община “Тунджа” Дължина 3 км., ПЕ гофрирани тръби ф200
» Изместване на водопровода от РШ Раднево до “ТЕЦ-2” в района на микроязовир “Пет могили” Дължина 3 км. , стъклопластови тръби ф400
» Изграждане на довеждащ водопровод с. Ружица, Община Болярово Дължина 6 км.- ПЕВП тръби ф90/6а
» Реконструкция и рехабилитация на транспортната инфраструктура на гр. Стралджа, Община Стралджа Изграждане на дъждовна канализация с ПЕ гофрирани тръби ф500 и ф600 – L=1 км.и дренаж с РЕ тръби ф160 –L=1,8 км. Възстановяване асфалт.
» 
to the gallery
2006
» Площадкови ВиК мрежи на “Миролио България” ЕООД, гр. Ямбол Площадкови водопроводи – L= 3 км.с ПЕВП тръби и канализации с PVC и бетонови тръби
» Възстановяване отводнителен канал с. Болярско, Община “Тунджа” Земни работи, изграждане на водостоци.
» Основен ремонт на ЦДГ “Мати Рубенова”, гр. Стралджа Ремонт сграда – покрив “Onduline”, изолация стени, подмяна ВиК, подмяна Ел.инсталация, вътрешно и външно боядисване, PVC дограма
» Ремонт на ОУ “Н.Вапцаров”, с. Ябланово, Община Котел Ремонтни работи - PVC дограма, ремонт покрив, бояджийски работи, подмяна ел.инсталация на сграда/2006
» Преустройство на магазин в банков офис на “ОББ” АД, гр. Ямбол Строително-ремонтни работи по части ЕЛ, ВиК, ОВК, Архитектура
to the gallery
2005
» Водопровод за условно-чисти води на “Миролио България” ЕООД до “Напоителни системи”, гр. Ямбол Дължина 800 м., ПЕВП тръби ф355
» Водоснабдяване с. Ружица, Община Болярово Дължина – 5км., ПЕВП тръби ф90
» Водоснабдяване с. Зимен, община Карнобат Водопровод L=2 км, ПЕВП тръби, водоем 150м3, водна и суха камера, елпровод
» Доизграждане на ЦДГ с. Близнаци, Община Аврен Довършване на сграда – изграждане на инсталации, изолации, мазилки, боядисване, настилки, дограма, благоустрояване
» Корекция на дере № 2 – ІІІ етап, Община Стралджа Покриване на дере с коритообразни елементи
to the gallery
2004
» Водоснабдяване с.Борисово, Община Елхово Тласкателен и гравитачев водопровод, дължина 3 км., ПЕВП тръби
» Разширение водопровод с. Окоп, Община “Тунджа” Дължина 2 км., ПЕВП тръби ф63 и ф75
» Възстановяване на клон от водопровод с. Венец, община Опан, обл.Ст. Загора Дължина 1,5 км., ПЕВП тръби ф90
» Основен ремонт на СОУ “П. Яворов”, гр. Стралджа Ремонт на отопление и абонатна станция, ремонт покрив , изолация фасади – изолация “Баумит”, доставка и монтаж PVC и алуминиева дограма
to the gallery
2003
» Газификация на “Топлофикация” ЕАД, гр. Ямбол Подземен газопровод с ПЕВП тръби ф200, L=2 км.
» Изграждане на хидравлична връзка група “Воден” - водоем 700 м3, гр. Завет Водопровод – 1,2 км., ПЕВП тръби ф200, ремонт водоем – суха камера, хранителна и вливна система, санитарно-охранителна зона.
» Изграждане на част от водопроводна мрежа с. Веселец, Община Завет Дължина – 1,3 км., ПЕВП тръби ф90
» Водоснабдяване на група “Бакаджик” – отклонение за с. Каменец, Община Стралджа Дължина 4,6 км., ПЕВП тръби
» Водоснабдяване с. Евренозово, Община Малко Търново Дължина 5 км., ПЕВП тръби ф90
» Оптичен кабел Бургас - Средец Дължина – 23 км.
» Оптична кабелна магистрала Созопол-Царево-Ахтопол Дължина – 53 км.
to the gallery
For Us Completed sites Contacts
Copyright © Imsti.net. All rights reserved. Designed by ATKOM EOOD