Политики ОС и ЗБУТ
Декларация на ръководството на "ИМСТИ" ЕООД
Ръководството на „ИМСТИ” ЕООД е определило своите политики по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа на база: • стремежа си за осигуряване на устойчиво развитие на дружеството чрез удовлетворяване на изискванията и очакванията на заинтересованите от неговата дейност страни, постоянно подобряване на качеството и на условията за безопасност и здраве при работа и непрекъснато намаляване неблагоприятното въздействие върху околната среда при проектиране, изграждане и ремонт на битови и промишлени сгради, изграждане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и производство на стъклопакети; • принципите за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, БДС ISO 45001:2018. Политиката по качеството е равнозначна и неизменна част от цялата политика и стратегия на организацията. Въвежда се като средство за управление и подобряване на резултатите от основните дейности на дружеството при спазване на следните принципи: • внасяне на постоянни целенасочени подобрения, необходими за успеха на дружеството, в съответствие с неговия контекст и стратегическа насоченост; • постигане на устойчивост в развитието на дружеството; • удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез: ? предлагане на висококачествени продукти и услуги; ? адекватна ценова политика; ? спазване на договорените срокове • развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на дружеството; • създаване на взаимоотношения с доставчиците и партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефикасността и ефективността и ползите от съвместната дейност; • спазване на приложимите нормативни и законови изисквания, свързани с дейността на дружеството; • осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на Системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015 и в повече от тях; • свеждане на политиката до знанието на всички лица, работещи за или от името на дружеството и огласяването й пред останалите заинтересовани страни; • периодично преглеждане за адекватност и актуализиране при необходимост. Политиката по околната среда е насочена към развитие на всички дейности и процеси по приемлив за околната среда начин при спазване на следните ръководни принципи: • постигане на съответствие със законови и други изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и продукти/услуги на организацията и техните аспекти; • намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми, подходящи за контекста на организацията и нейната стратегическа насоченост; • контролирано потребление на ресурсите – електроенергия, горива и хартия и др.; • непрекъснато подобряване опазването на околната среда, чрез ефективно управление на генерираните отпадъци и стремеж към тяхното повторно използване и рециклиране; • наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и дейности, имащи значимо въздействие върху околната среда; • осигуряване на необходимото обучение за формиране на култура към опазване на ОС и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда; • активно сътрудничество с организации за контрол на околната среда и с всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда; • осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобряване на Системата за управление на околната и за повишаване на резултатността спрямо околната среда в съответствие с изискванията на EN ISO 14001:2015; • поддържане и периодично преглеждане за актуалност, адекватност, ефикасност и ефективност на политиката, за да бъде тя подходяща за предмета на дейност на дружеството и за големината и въздействията на неговите дейности, продукти и услуги върху околната среда, в съответствие с изискванията на EN ISO 14001:2015; • свеждане на политиката до знанието на всички лица, работещи за или от името на организацията и огласяването й пред останалите заинтересовани страни; Политиката по здраве и безопасност при работа е насочена към наблюдение и непрекъснато подобряване на цялостната дейност на организацията по отношение на здравето и безопасността при работа при спазване на следните принципи: • постигне на съответствие с приложимите законови и други изисквания по осигуряване на здраве и безопасност при работа, валидни в Република България и периодично оценяване съответствието с тях; • идентифициране на опасностите и оценяване на рисковете за здравето и безопасността при работа и установяване на мерки за премахване на опасностите и намаляване на рисковете до достигане на крайната цел – работа без инциденти, наранявания, злополуки и заболявания; • определяне на целите и задачите, отнасящи се до здравословните и безопасни условия на работа още в процеса на вземане на бизнес-решения и осигуряване на необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране; • осъществяване на дейността на дружеството по начини, гарантиращи възможно най-малко отрицателно въздействие върху здравето на хората и използването на оборудване и транспорт, отговарящи на изискванията за безопасност; • предоставяне на информация, указания, обучение и наблюдение, както и консултиране и участие на работещите и техните представители по проблемите на здравето и безопасността при работа с цел осигуряване на тяхната безопасност на работните места; • осигуряване безопасност на лицата, посещаващи организацията и на лицата, работещи съвместно с нея; • поддържане и постоянно подобряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работа съгласно БДС ISO 45001:2018, като неразделна част от цялостното управление на дружеството. • осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на БДС ISO 45001:2018. • поддържане и периодично преглеждане за актуалност, адекватност, ефикасност и ефективност, за да бъде политиката приложима и подходяща за предмета на дейност, целта, големината и контекста на организацията, както и за специфичния характер на нейните рискове и възможности за здравето и безопасността при работа; • свеждане на политиката до знанието на всички лица, работещи за или от името на организацията и огласяването й пред останалите заинтересовани страни при необходимост. Ръководството се ангажира да поддържа политиките на дружеството по отношение на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа на разположение на заинтересованите страни, както и да ги прилага на всички равнища в организацията. Ръководството на дружеството декларира, че изложените принципи са известни на всички работещи в организацията, че всички осъзнават техния смисъл и значение за дружеството и се стремят да работят в съответствие с тях при изпълнение на своите дейности. Дата:19.09.2019г. Управител: Христо Христов

За Нас Изпълнени проекти Контакти
Copyright © Imsti.net. All rights reserved. Designed by ATKOM EOOД